Instemmingsverklaring Fusie

01-09-2018
Beter Wonen Vechtdal

t.a.v. mevrouw M. Drijver

Stelling 7

7773 ND Hardenberg


Betreft: Instemmingsverklaring fusie Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg en De Veste te Ommen


Hardenberg, 30 augustus 2018Geachte mevrouw Drijver,

U heeft ons in de brief van 6 juli 2018 verzocht in te stemmen met de voorgenomen fusie van de woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal te Hardenberg en De Veste te Ommen. Wij hebben de voorgenomen fusie beoordeeld op de gevolgen die dit voor de huurders kan hebben. Wij hanteren hierbij het uitgangspunt dat fusie alleen zinvol is wanneer dat uiteindelijk aan de huurders ten goede komt.

Op voorhand staat de huurdersorganisatie niet te springen om een fusie. De huurders zijn over het algemeen tevreden met hun woningen, de huurprijs en de dienstverlening. De huurdersorganisatie is ook goed te spreken over het overleg met het bestuur van Beter Wonen Vechtdal. Ook heeft zij vertrouwen in het gevoerde volkshuisvestelijke beleid.

Regionaal werkzame corporatie

Het argument om in het Vechtdal één regionale corporatie werkzaam te laten zijn die zich op één homogene regio richt klinkt logisch, maar boet in aan zeggingskracht wanneer we ook de woningen buiten de regio (studenteneenheden in Enschede en woningen met zorg buiten het Vechtdal) daarin betrekken. Wij juichen het voornemen om de woningen in Terschelling te verkopen aan een andere sociale verhuurder van harte toe.

Voor - en nadelen van fusie

Enkele onderzoeken leren ons dat fusie niet zonder meer leidt tot een meer efficiënte bedrijfsvoering of het behalen van betere prestatiescores. Wij leren daaruit dat fusie in theorie weliswaar tot schaalvoordelen leidt, maar dat dit in de praktijk lang niet altijd zo blijkt uit te pakken. Met genoegen lazen wij in het Meerwaarderapport, dat ten behoeve van de fusie is opgesteld, welke voordelen zich voor de huurders allemaal zouden voordoen. Maar teleurgesteld stelden wij vast hoe weinig concreet de voordelen waren geformuleerd.

Vertrouwen

Omdat de geschetste voordelen van fusie voor de huurders niet concreet zijn geformuleerd, biedt dat onvoldoende basis voor instemming met de fusie. De instemming zou dan gegeven moeten worden op basis van het vertrouwen dat wij hebben in de aanpak van de bestuurders. Beide corporaties worden momenteel echter bestuurd door een interim-bestuurder. Het is de intentie van de fusiecorporaties dat na de fusie een andere bestuurder wordt aangesteld door de Raad van Commissarissen. Wij kunnen op voorhand ons vertrouwen niet zomaar geven aan het beleid van een nog onbekende bestuurder die niet–concrete doelstellingen voor de huurders ten uitvoer gaat brengen.

Afspraken

Om de effecten van de fusie voor de huurders meer concreet te maken, hebben wij u gevraagd afspraken met ons te maken. Deze afspraken geven ons meer zekerheid over het bereiken van de doelstellingen voor de huurders. De afspraken betreffen concreet geformuleerde doelen ten aanzien van dienstverlening, betaalbaarheid, leefbaarheid, lokale betrokkenheid en aanwezigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid van woningen, woonkwaliteit en participatie.

Wij zijn verheugd dat u deze afspraken (zie bijlage) met ons heeft gemaakt en hebben er vertrouwen in dat de fusie zal leiden tot een nieuwe corporatie die beter in staat is om de kwaliteit van het wonen en de dienstverlening voor de huurders te garanderen. Wij stemmen dan ook in met de voorgenomen fusie.


Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal


H. van Lenthe

voorzitter


Bijlage


Fusie woningcorporaties Beter Wonen Vechtdal en De Veste

Concretisering van de effecten

De fusiedocumenten die de huurdersorganisatie SHB heeft ontvangen, omvatten een groot aantal lovenswaardige doelstellingen. De huurdersorganisatie vindt deze echter te algemeen verwoord en mist met name toetsbare ijkpunten. Op basis van de doelstellingen heeft de huurdersorganisatie verwachtingen geformuleerd over het concrete resultaat op verschillende onderdelen. De huurdersorganisatie maakt hierover vóór de indiening van het instemmingsdocument graag afspraken met het bestuur van Beter Wonen Vechtdal.

De concretisering


Uit het Meerwaardedocument “Voorgenomen fusie tussen Beter Wonen Vechtdal en De Veste” van juli 2018

Wat betekent dit concreet?


DienstverleningSamenvoeging van de organisaties biedt een impuls aan het continu verbeteren van het klantcontact voor alle bewoners, zowel in het Vechtdal als in Enschede (…). Dit stelt de fusiecorporatie in staat om bijvoorbeeld koploper te worden in de Aedes Benchmark en op het gebied van digitalisering fors te professionaliseren.De fusiecorporatie zal de kwaliteit van de dienstverlening ten minste op hetzelfde niveau houden. Dit niveau wordt gemeten door een systematiek (gelijk aan die) van de KWH.

De corporatie hanteert dit kwaliteitsniveau ook aan personen die geen gebruik maken van internet. De uitkomsten van de metingen worden jaarlijks beschikbaar gesteld.


BetaalbaarheidBeide corporaties rekenen een huurstijging die structureel gemiddeld onder inflatie ligt en hebben daarmee beiden prioriteit gegeven aan betaalbaarheid. Als gevolg van de financieel robuustere organisatie en de mogelijkheid tot effectiever werken is de fusiecorporatie beter in staat deze aanpak te continueren ten opzichte van de afzonderlijke corporaties.De huurstijging van de fusiecorporatie zal ook na de fusie gematigd zijn. Door kwaliteitsverhoging (o.a. door duurzaamheidsmaatregelen) kan de huur sneller stijgen dan voorheen. Richtlijn is dat de woonlasten (huurprijs plus energielasten) niet sterker stijgen dan gemiddeld in Nederland. Mocht dit uitgangspunt niet gehaald dreigen te worden, zal de fusiecorporatie de huurdersorganisatie(s) advies vragen over de te maken keuzes.


Leefbaarheid


Bundeling van expertise op het gebied van leefbaarheid (wijkbenadering, overlast, begeleiding bij projecten, etc.) maakt het mogelijk om leefbaarheidsactiviteiten beter te organiseren. Daarmee wordt mogelijk ook de dienstverlening op dit vlak verbeterd.


De leefbaarheid in het werkgebied van de fusiecorporatie zal ten minste op gelijk niveau blijven. De inspanningen en uitgaven voor leefbaarheid blijven op minimaal het huidige peil. In het kader van de prestatieafspraken tussen gemeenten, corporatie en huurdersorganisatie(s) worden criteria om de leefbaarheid te meten nader bepaald.Uit het Meerwaardedocument “Voorgenomen fusie tussen Beter Wonen Vechtdal en De Veste” van juli 2018

Wat betekent dit concreet?


Lokale betrokkenheid en aanwezigheid


Samenvoeging biedt door bundeling van kennis en ervaring van medewerkers meer flexibiliteit om het klantcontact in de wijken vorm te geven.


Bij Beter Wonen Vechtdal houden momenteel huismeesters spreekuur op vaste tijdstippen in enkele dorpen van de gemeente Hardenberg. Deze aanpak wordt voortgezet of, in overleg met de huurdersorganisatie, verbeterd.Beschikbaarheid en bereikbaarheidDe beschikbaarheid en bereikbaarheid neemt als gevolg van de samenvoeging in absolute getallen niet toe. Door het samenvoegen van de portefeuille realiseren we een betere aansluiting bij de opgave.Het aantal woningen dat beschikbaar en bereikbaar is voor woningzoekenden blijft op een gelijk niveau. Dat betekent dat de verhuurbaarheid van het woningbezit niet afneemt en de wachttijd voor de woningzoekenden niet toeneemt. Bij een plotselinge toename van het aantal woningzoekenden door externe invloeden (zoals immigratie) treft de corporatie passende maatregelen om de wachttijden snel tot het huidige niveau terug te brengen. De corporatie monitort de wachttijden van urgenten, van starters en van doorstromers.Woonkwaliteit


Fusie leidt tot meer ruimte om in te zetten op de duurzaamheidsopgave.


De kwaliteit van de woningen in het algemeen mag niet achteruit gaan. Dat betekent in ieder geval op corporatieniveau het aantal (terechte) reparatieverzoeken niet zal toenemen.

Ten aanzien van de duurzaamheidsmaatregelen worden de scenario’s en de consequenties daarvan voorgelegd aan de huurdersorganisatie, waarna deze een advies uitbrengt.
Visie op participatie

Participatie

De huurdersorganisatie is van mening dat de participatie met de corporatie Beter Wonen Vechtdal nu op een goede en plezierige manier verloopt. Kenmerkend hiervoor is dat:

  • Regelmatig (viermaal per jaar) overleg plaatsvindt met Beter Wonen Vechtdal, waarin het beleid van BWV worden besproken. De huurdersorganisatie wordt daardoor ‘meegenomen’ in de ontwikkelingen en de achtergronden daarvan en kan daarom weloverwogen adviezen geven indien dat aan de orde is.

  • De intenties van de partijen zijn steeds opbouwend. Zij proberen elkaar te ondersteunen bij het realiseren van belangen.

  • De betrokkenheid van de huurdersvertegenwoordigers is groot. Dit blijkt onder andere uit de enthousiaste deelname aan de vergaderingen.

  • De huurdersorganisatie wordt door Beter Wonen Vechtdal financieel ondersteund. Daardoor kan men vergaderen (zaalhuur, presentievergoeding), kan advies worden ingehuurd en is er ruimte voor een jaarlijks dagje uit.


De huurdersorganisatie wil deze wijze van samenwerken ook na de fusie kunnen voortzetten.


Beter Wonen Vechtdal hecht er belang aan dat de huurdersorganisatie een duidelijke binding met de achterban blijft garanderen. Deze komt tot uitdrukking in het geven van informatie aan de huurders (website, lokale pers), en herkenbaarheid/aanspreekbaarheid in de wijk.
De huurdersorganisatie en het bestuur van Beter Wonen Vechtdal verklaren de concretisering van de beleidsuitgangspunten te onderschrijven. Het bestuur van Beter Wonen Vechtdal zal deze als verbindend overdragen aan de nog aan te stellen bestuurder van de fusiecorporatie.Hardenberg, 30 augustus 2018Beter Wonen VechtdalM. Drijver Bestuurder


Stichting Huurdersorganisatie Beter Wonen Vechtdal (SHB)


H. van Lenthe

VoorzitterBijlage behorende bij de instemmingsverklaring