Geachte heer/mevrouw,

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt jaarlijks aan huurdersorganisaties en gemeenten voor alle corporaties een indicatie van de besteedbare middelen voor de uitvoering van het volkshuisvestingbeleid ter beschikking: de indicatieve bestedingsruimte woningcorporaties (IBW). Met deze brief informeren wij u over de nieuwe IBW-cijfers. Doel van de IBW is bij te dragen aan de kwaliteit van overleg over prestatieafspraken op lokaal niveau door inzicht te geven in de financiële ruimte van corporaties.

 

Dit jaar wordt tevens het onderzoek gepubliceerd naar de opgaven en middelen van woningcorporaties, waarmee uitvoering is gegeven aan de motie-Ronnes c.s.. Onderzocht is hoe, gegeven de financiële positie van corporaties en haar maatschappelijke opgaven, op de korte en lange termijn bereikt kan worden dat de maatschappelijke opgaven in voldoende mate worden opgepakt. Omdat er een grote samenhang is met de IBW, worden de resultaten van beide tegelijk gepubliceerd. De IBW moet in het licht van de uitkomsten van de motie Ronnes c.s. en de daarin genoemde opgaven worden gezien. Bij dat onderzoek is reeds rekening gehouden met financiële ruimte bovenop bestaande plannen. De IBW kan dus niet ingezet worden bovenop resultaten die volgen uit het onderzoek naar aanleiding van de motie Ronnes c.s..

 

Zowel het onderzoek naar de opgaven en middelen als de IBW van alle corporaties zijn sinds vandaag beschikbaar via www.woningmarktbeleid.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de IBW: een presentatie van de cijfers, een korte video en een document met veel gestelde vragen. Het document ‘IBW in het kort’ geeft kort de kern van de IBW weer. Indien u vragen heeft over de IBW kunt u contact opnemen via postbusibw@minbzk.nl.

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

 

namens deze,

 

Marja Appelman

Directeur Woningmarkt